สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดโครงการอบรม “ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE 17025:2005”

สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดโครงการอบรม “ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE 17025:2005” เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา…

Page 1 of 11