สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทจีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทเซลเลนเนียม(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ได้กำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันไว้ อาทิเช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ Vanadium Redox Flow, การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง, พัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในด้านไคโตซาน(Chitosan), เทคโนโลยีโอโซน และเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล เป็นต้น