สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ บริษัทไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม S606 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน ประธานกรรมการ บริษัทไบโอนาโนออแกนิค จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในด้านนาโนไบโอเทค และการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้สนใจทั่วไป