สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2559 สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ณ ห้องประชุม 204 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ก่อนมีการบรรยายเนื้อหาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน โดย ดร.สุมิตร คุณเจตน์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับทีมวิทยากร จากห้างหุ้นส่วนไม้เด็ด จำกัด นำโดย นายชยังกูร งาทอง ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน