ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักพัฒนานวัตกรรม 2559

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2558 สำนักพัฒนานวัตกรรมจึงได้กำหนดให้มีการประเมินขึ้นในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักพัฒานวัตกรรม ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, นายสหรัฐ ธีระคัมพร และนายพินิตย์ ขจรผดุงกิติ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ร่วมเข้ารับการประเมิน