สำนักพัฒนานวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

สำนักพัฒนานวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมหารือกันในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบฟาร์มกุ้ง ในวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 922 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล, คุณกฤษฎา กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการ บริษัทเซลเลนเนียม, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ผู้จัดการโครงการ) และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม