สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดอบรม Silver Clay Jewelry

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรม Silver Clay Jewelry เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง 106 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม, นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี, ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี, ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี, รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, และนางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนายการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม Silver Clay Jewelry ในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี และ อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องประดับให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม