ร่วมหารือ นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมทุน และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสร้างสรรค์ในภูมิภาค ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

สำนักพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมหารือ นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การร่วมทุน และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสร้างสรรค์ในภูมิภาค
ตลอดจนเจรจาธุรกิจ กับ Taipei National University of Arts และ กลุ่มอุตสาหกรรม K Yale Development Incorporation
ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-24 ธันาวคม 2559