ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้ และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้
และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
ณ Hainan South Chaina Sea Institute of Tropical Marine Biology and Disease  เมืองซานย่า มณฑลไหหลำ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 -13 มกราคม 2560