โครงการหน่วยฝึกปฏิบัติการใต้น้ำเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

โครงการหน่วยฝึกปฏิบัติการใต้น้ำเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ร่วมมือกับบริษัทดำน้ำ ดอทคอม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในสาขาเทคโนโลยีการปฏิบัติการใต้น้ำ,
การวิจัยทางสมุทรศาสตร์และชีววิทยาทางทะเล และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล  

วัตุประสงค์
1.ผลิตนักดำน้ำมืออาชีพของประเทศไทยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลกระจายสู่หน่วยงาน องค์กร และภาคธุรกิจ
2.สร้างนักดำน้ำและนักปฏิบัติการใต้น้ำที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาขึ้นเป็นครูสอนดำน้ำอาชีพที่มีความสามารถระดับมาตรฐานสากล
3.รักษาส่วนแบ่งตลาดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการดำน้ำจากนักธุรกิจต่างชาติให้เป็นของคนไทยมากยิ่งขึ้น
4.สร้างมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำน้ำเพื่อการวิจัยและเพื่อกิจกรรมใต้น้ำอื่นๆ