โครงการพัฒนานวัตกรรมการใช้นาโนบับเบิ้ลและโอโซน

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการใช้นาโนบับเบิ้ลและโอโซน

ร่วมมือกับบริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด, คณะเทคโนโลยีทางทะเลในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในด้านเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล และเทคโนโลยีโอโซน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลและโอโซนสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ