โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

ร่วมมือกับบริษัท วังขนาย, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีทางทะเล ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกัน ที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์
1.นำเสนอรูปแบบของการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มมูลค่าการเกษตรและการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน
2.การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เชิงธุรกิจ
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการด้านเกษตรอินทรีย์