โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบฟาร์มกุ้ง

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบฟาร์มกุ้ง

ร่วมมือกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหารให้กับประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมกันในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ Vanadium Redox Flow, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ Vanadium Redox Flow ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีราคาต้นทุนที่ถูกลง