โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการผลิตไส้เดือนดินแบบครบวงจร

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการผลิตไส้เดือนดินแบบครบวงจร

ร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม้เด็ด), คณะเทคโนโลยีทางทะเล ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันด้านการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนดินแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาวัตกรรมการเพาะพันธุ์และพัฒนาการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไส้เดือน
2.นำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้สนใจทั่วไป