โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการผลิตซิลเวอร์เคลย์เชิงพาณิชย์

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการผลิตซิลเวอร์เคลย์เชิงพาณิชย์

ร่วมมือกับคณะอัญมณี (นำโดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ) ในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดการผลิตซิลเวอร์เคลย์เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์
1.ต่อยอดงานวิจัยผงเงิน (ซิลเวอร์เคลย์) สู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
2.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
3.เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผู้ประกอบเครื่องประดับภายในประเทศ