โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ร่วมมือกับบริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด, คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะวิศกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยการพัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมกันในด้านการผลิตและพัฒนากระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่นๆ

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจด้านผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2.พัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจด้านผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่นๆ
3.นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้สนใจทั่วไป