โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตกุ้งกุลาดำพ่อแม่พันธุ์อย่างยั่งยืน

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการผลิตกุ้งกุลาดำพ่อแม่พันธุ์อย่างยั่งยืน

ร่วมมือกับบริษัท ตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, คณะเทคโนโลยีทางทะเล ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ

วัตถุประสงค์
1.พัฒนากระบวนการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่เลี่ยงจากบ่อดินที่มีคุณภาพ
2.ผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำคุณภาพจากการเลี้ยงในบ่อดินเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
3.พัฒนารูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับภาคเอกชน