โครงการพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ร่วมมือกับบริษัท วังขนาย, คณะเทคโนโลยีทางทเะเล ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในด้านการรับรองเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ประมง การตลาด การส่งออกและการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ประมง

วัตถุประสงค์
1.สร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2.สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.มุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล