โครงการการผลิตถ่านไม้ไผ่และน้ำส้มควันไม้จากไผ่

โครงการ การผลิตถ่านไม้ไผ่และน้ำส้มควันไม้จากไผ่
ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับไผ่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาวะการเผาถ่านไม้ไผ่เพื่อการผลิตถ่านไม้ไผ่ไร้ควันเพื่อการส่งออก
2.เพื่อปลูกไผ่สำหรับการผลิตถ่านไม้ไผ่และน้ำส้มควันไม้
3.เพื่อศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการส่งออก