โครงการหน่วยผลิตน้ำดื่มด้วยเทคนิค Reverse Osmosis วิทยาเขตจันทบุรี

ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทจีซีโพลีเทค ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในอนาคต
โดยการจัดตั้งต้นแบบโรงผลิตน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ อันจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับชุมชน โดยเฉพาะ
ภาคการเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป