วิสัยทัศน์และพันธกิจ


พัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์มูลค่าใหม่ เพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม
“Innovation Development and Create New Value  for the University and Society”1.การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตด้านอาหาร การเกษตร พลังงานทดแทน ทรัพยากรน้ำอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเพื่อสังคมคุณภาพและมีความสุข
2.ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรและนิสิต สู่การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.การสร้างระบบพัฒนานวัตกรรม การบริหารโครงการ การดำเนินการด้านธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม