คณะกรรมการประจำสำนัก

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา                                  ประธานกรรมการ
2. ดร.พิชัย  สนแจ้ง                                                  รองประธานกรรมการ

(ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม)
3. ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์                                   กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์                 กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล               กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6. ดร.ศุทธา ปริยวัฒน์                                              กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว                   กรรมการ
8. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
                             กรรมการ
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                  กรรมการ

10. นายสหรัฐ  ธีระคัมพร                                          กรรมการและเลขานุการ

(รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม)