ความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดตั้งสำนักพัฒนานวัตกรรมขึ้น โดยมีหน้าที่หลักในการประสานความร่วมมือตลอดจนการร่วมทุนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในภูมิภาค พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมได้กำหนดทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของภูมิภาคไว้ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่