โครงการพัฒนานวัตกรรม


โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตกุ้งกุลาดำพ่อแม่พันธุ์อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการผลิตไส้เดือนดินแบบครบวงจร
โครงการพัฒนานวัตกรรมการใช้นาโนบับเบิ้ลและโอโซน
โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาไคโตซานเชิงพาณิชย์


โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดโดยใช้ระบบ Forward Osmosis จากเครื่องต้นแบบ
โครงการหน่วยผลิตน้ำดื่มด้วยเทคนิค Reverse Osmosis วิทยาเขตจันทบุรี


โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบฟาร์มกุ้ง
โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการหน่วยฝึกปฏิบัติการใต้น้ำเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
โครงการพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการผลิตซิลเวอร์เคลย์เชิงพาณิชย์
โครงการการผลิตถ่านไม้ไผ่และน้ำส้มควันไม้จากไผ่


โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร จ.จันทบุรี