โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาไคโตซานเชิงพาณิชย์

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาไคโตซานเชิงพาณิชย์
ร่วมมือกับนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล, คณะเทคโนโลยีทางทะเล ในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในด้านไคโตซาน

วัตถุประสงค์
1.ต่อยอดงานวิจัยไคติน-ไคโตซาน สู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
2.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.เพิ่มศักยภาพของนิสิตเพื่อการต่อยอดด้านงานวิจัย