โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร จ.จันทบุรี

โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร จ.จันทบุรี

ร่วมมือกับบริษัท Mappoint Asia, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ( น้ำ ดิน ป่า ) ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบแผนภาพดาวเทียมให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าถึงง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ