ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2559 สำนักพัฒนานวัตกรรมจึงได้กำหนดให้มีการประเมินขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สำนักพัฒานวัตกรรม ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักฯเป็นผู้ร่วมเข้ารับการประเมิน 
Slot Deposit Dana