การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ One World One Ocean : New and More Value of the Sea

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเป็นประธานการจัดงานการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ One World One Ocean : New and More Value of the Sea เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทะเล ให้เป็นที่ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและทรัพยากร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทัพยากร โดยมีการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายจากส่วนงานภายนอกที่มีศักยภาพในการดำเนินภารกิจในการจัดการทรัพยากรในประเทศได้ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากปฏิญญาบางแสน ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ ที่ผ่านมา

slot dana