สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดโครงการอบรม “ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE 17025:2005”

สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดโครงการอบรม “ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE 17025:2005”
เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
และบุคลากรในการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนส่วนงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน