ต้อนรับคณะจาก Knowledge Exchange (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์,
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทีมงาน ร่วมให้การ
ต้อนรับ
คณะจาก Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
โดยการประสานงานจากสำนักพัฒนานวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
Slot Deposit Dana