สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักฯและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมเข้ารับฟังบรรยาย จาก ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา 
เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ผ่านมา