ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนานวัตกรรม 1 ธันวาคม 2559

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall อาคารศศนิเวศน์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย