สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล ออกบูธแสดงผลงานในงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล ออกบูธแสดงผลงานในงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้นำผลงานการผลิตน้ำด้วยเทคนิค reverse omosis โดยการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบของโรงผลิตน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ในชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านน้ำที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นหน่วยสาธิตส่งเสริมการเรียนรู้ การทดลองวิจัยและพัฒนา เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆได้ต่อไปในอนาคต