อบรมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานวัตกรรมเข้าร่วมการอบรมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGSรุ่นที่ 2 เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี  โดยการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกันในด้านเกษตรอินทรีย์อีกด้วย