สำรวจพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2560 ทีมงานจากบริษัทราชบุรีพลังงาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมรวบเพื่อใช้ในสำหรับประเมินการติดตั้งและแนวโน้มการรับแสงของแผงโซล่าร์เซลล์ รวมถึงการคำนวณโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สอดรับกับน้ำหนักอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ข้อมูลพื้นที่ประกอบการประเมินเพื่อติดตั้ง มีดังนี้
1.อาคารบริหาร
2.อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.อาคารเรียนรวม
4.อาคารปฏิบัติการอัญมณี
5.อาคารกิจกรรม
6.อาคารยิมเนเซียม
7.อาคารที่พักบุคคลากร
8.อาคารหอพักนิสิต จำนวน 3 อาคาร
9.อาคารหอพักวิลล่า จำนวน 2 โซน
และ 10.แปลงเกษตร