สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท MPX Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ Tom Ma Chairman and CEO จากบริษัท MPX Technology ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. ในการนี้มีคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี