อบรมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานวัตกรรมเข้าร่วมการอบรมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGSรุ่นที่ 2 เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 60 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด…

สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล ออกบูธแสดงผลงานในงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล ออกบูธแสดงผลงานในงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้นำผลงานการผลิตน้ำด้วยเทคนิค reverse…

นวัตกรรมการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการน้ำเค็มเป็นน้ำจืด จนสามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์…

สำนักพัฒนานวัตกรรม ร่วมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับบริษัทราชบุรี พลังงาน

นำโดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, คุณประยุทธ ธงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรี พลังงาน จำกัด, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์…

ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้ และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้ และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ณ Hainan South Chaina…

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม เข้าพบท่านทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมงานเข้าพบท่านทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเห็ดในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560…

สำนักพัฒนานวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

สำนักพัฒนานวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมหารือกันในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบฟาร์มกุ้ง ในวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560…

ร่วมหารือ นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมทุน และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสร้างสรรค์ในภูมิภาค ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

สำนักพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมหารือ นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมทุน และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสร้างสรรค์ในภูมิภาค ตลอดจนเจรจาธุรกิจ กับ Taipei…

Page 2 of 41234